Environmental Project Management

Профил на купувача "Костинброд еко" АД

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Тук можете да намерите Описание на обществените поръчки, възлагани от "Костинброд еко".

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "КОСТИНБРОД ЕКО" АД

 

Пазарно проучване - 2019 г.

 

Актуални обществени поръчки:

1. ОП: „„"Доставка на дизелово гориво, необходимо за обслужване на механизацията и експлоатацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман», в землището на с. Богьовци, местност «Гоняреви падини», Община Костинброд " - 2020 г.

 

 

Преключили обществени поръчки открити през 2018:

1. ОП: „Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд - 2018 г.

 

Приключили обществени поръчки открити през 2017 г.:

1. ОП: „Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд с възложител “Костинброд Еко” АД” - 2017 г.

2. ОП: „Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от „Софийска вода” АД, в кв. Нови Искър или алтернативен колектор на съоръжение за отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото с възложител “Костинброд Еко” АД“ - 2017 г.

3. ОП: „Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от „Софийска вода” АД, в кв.Нови Искър или алтернативен колектор на съоръжение за отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото” - 2017 г.

 

Приключени обществени поръчки открити 2016 г.:

1. ОП: Разширение на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман” с въвеждане на етапност на основание чл. 152, ал. 2 ЗУТ : I - ви етап: - ВТОРИ ЕТАП (съгласно Комплексно разрешително №399-Н1 /2016год. на ИАОС) КЛЕТКА 2, Експлоатационен / технологичен/път от км 1 +080 до км 1+380, Ретензионен басейн за инфилтрат № 2

2. ОП: „Публично състезание за доставка на геосинтетично фолио ПЕВП с дебелина 2 мм, устойчиво на ултравиолетово лъчение, като част от изолационен пакет за клетка 2 на Регионално депо Костинброд с възложител “Костинброд Еко” АД“

 

Приключени обществени поръчки до края на 2015 г.:

1. ОП: "Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от Софийска вода, в кв. Нови Искър, на транспортно разстояние около 25 км в едната посока, на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото Костинброд Еко АД за срок от 24 месеца" с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София.

2. ОП: "Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд за периода април 2015 - декември 2016 година " с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София. с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София.

3. ОП: "Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от "Софийска вода" АД, в кв. Нови Искър , на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото" 30.09.2015 г.