Environmental Project Management

За нас

Енвайранментал Проджект мениджмънт / ЕПМ / АД е дружеството, правоприемник на Мариус Педерсен ЕАД. Основни акционери в ЕПМ АД са водещите белгийски строителни компании Кордеел инвест и Имаско, представлявани в България от Кордеел България ЕАД. ЕПМ АД е партньор на всички инвеститори в проекти за управление на отпадъците. Основната ни дейност е разработване и управление на проекти за обезвреждане на отпадъци – проектиране, строителство, експлоатация, финансиране.


УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ

Разработване и управление на проекти за:

  • Избор на площадка
  • Подготовка и получаване на екологични разрешения
  • Подготовка и получаване на всички разрешителни документи по устройство на територията
  • Проектни разработки в идейна и работна фаза
  • Документация за финансиране и проектен икономически модел
  • Изготвяне на договорни документи
  • Осигуряване на финансиране
  • Организация на строителството
  • Изготвяне на всички експлоатационни планове и обучение на персонала
  • Изготвяне на документацията и изпълнение на мониторинг и екологични отчети и доклади

Успешно съчетаваме международната практика с българските процедури. Постоянно участие в проекта, заедно с инвеститора.

ЕПМ АД създаде две съвместни дружества за реализиране на проекти за изграждане на регионални депа:

Тракия Еко АД (2007) - с общините Асеновград, Първомай и Садово и

Костинброд Еко АД (2009) - с община Костинброд

Предвид начина на финансиране, от март 2011 година, Тракия Еко АД стана междуобщинско дружество. ЕПМ АД е инвеститор на проекта за регионално депо Костинброд и сега е ангажирано в експлоатацията и управлението на дружеството "Костинброд Еко" АД.

ЕПМ АД се представлява от инж. Иво Трингов, Изпълнителен директор.