Environmental Project Management

Профил на купувача "Костинброд еко" АД

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Тук можете да намерите Описание на обществените поръчки, възлагани от "Костинброд еко", обявени и прекратени през 2017 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "КОСТИНБРОД ЕКО" АД

 

Приключени обществени поръчки отворени през 2017 г.:

 • Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд с възложител “Костинброд Еко” АД”
  • Обявление на процедура 25.07.2017 г.
  • Документация за уастие 25.07.2017 г.
  • СЪОБЩЕНИЕ!

   На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, се удължава срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на член 20 ,ал. 3 от ЗОП с предмет:

   „Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд”

   До 14.09.2017 година, 17:00 часа.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 15.09.2017 година от 14:00 часа в офис-сградата на „Кордеел България“ ЕАД, ул.“Челопешко шосе“№36, 1839 София.

   Информация за удължаване на срока за представяне на оферти е публикувана в АОП под номер:

  • Протокол от заседание на комисията
  • СЪОБЩЕНИЕ!

   На основание чл. 96, ал.4 от ППЗОП, във връзка с чл. 193 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да оттегли информацията за публикувана обява за събиране на оферти, като мотивира това свое действие с разпоредбата на чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с § 25 от ДР на ЗОП, а именно единствената подадена оферта от името на „ГОРЕЕЛ“ ЕООД не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката.

   Протокол от заседание на комисията

 • Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от „Софийска вода” АД, в кв. Нови Искър или алтернативен колектор на съоръжение за отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото “Костинброд Еко” АД
  • Обявление на процедура 25.07.2017 г.
  • Документация за уастие 25.07.2017 г.
  • Проект на договор
  • СЪОБЩЕНИЕ!

   На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, се удължава срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на член 20 ,ал. 3 от ЗОП с предмет:

   „Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от „Софийска вода” АД, в кв. Нови Искър или алтернативен колектор на съоръжение за отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото”

   До 14.09.2017 година, 17:00 часа.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 15.09.2017 година от 14:00 часа в офис-сградата на „Кордеел България“ ЕАД, ул.“Челопешко шосе“№36, 1839 София.

   Информация за удължаване на срока за представяне на оферти е публикувана в АОП под номер:

  • Протокол от заседание на комисията
  • СЪОБЩЕНИЕ!

   На основание чл. 96, ал.4 от ППЗОП, във връзка с чл. 193 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да оттегли информацията за публикувана обява за събиране на оферти, като мотивира това свое действие с разпоредбата на чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с § 25 от ДР на ЗОП, а именно нито една от подадените 2 оферти – от името на „ЮВАЛ 2007“ и ЕВРОКАНАЛ“ ЕООД не отговарят на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката.

   Протокол от заседание на комисията

 • „Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от „Софийска вода” АД, в кв.Нови Искър или алтернативен колектор на съоръжение за отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото”

  на основание Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП
  • Документация за участие 28.11.2017 г.
  • Обявление на процедура 12.12.2017 г.
  • Проект на договор
  • СЪОБЩЕНИЕ!

   На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, се удължава срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на член 20 ,ал. 3 от ЗОП с предмет:
   „Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от „Софийска вода” АД, в кв. Нови Искър или алтернативен колектор на съоръжение за отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото”
   До 28.12.2017 година, 12:00 часа.
   Отварянето на офертите ще се извърши на 29.12.2017 година от 14:00 часа в София 1000, ул .“Граф Игнатиев“ №3, етаж 2.
   21.12.2017 г.

  • Решение от заседание на комисията